Adviezen en rapporten in opdracht van de Rijksoverheid - januari/februari 2018


De verschillende ministeries geven regelmatig opdracht aan instellingen, commissies, onderzoeksgroepen of bureaus om (verkennend) onderzoek te doen. Dit is een overzicht van de adviezen en rapporten –  met een juridisch raakvlak – die de afgelopen twee maanden zijn verschenen.

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties:

Ministerie van Buitenlandse Zaken:

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap:

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid:

Ministerie van Veiligheid en Justitie:

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport:

WODC-publicaties
Het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) is een zelfstandig onderdeel van het ministerie van Jusitie en Veiligheid. Het verricht eigen onderzoek, maar geeft ook opdrachten hiervoor aan externe partijen. WODC-publicaties zijn openbaar en gratis online beschikbaar. Een selectie van recente publicaties:

1 thought on “Adviezen en rapporten in opdracht van de Rijksoverheid - januari/februari 2018

Comments are closed.