LJN wordt ECLI

      1 Comment on LJN wordt ECLI

Rechtspraak.nl gaat binnenkort (medio december/begin 2013) - op aanbeveling van de Raad van Ministers van de EU - uitspraken nummeren volgens de European Case Law Identifier, ofwel: ECLI.

Voordeel van de ECLI ten opzichte van het huidige LJN is dat deze nummering Europa-breed wordt gebruikt. Daardoor zijn buitenlandse uitspraken beter te vinden en te citeren. In tegenstelling tot het neutrale LJN toont een ECLI informatie over het jaar van uitspraak en de rechtsprekende instantie.

Het formaat van een ECLI is : ECLI:landcode:instantiecode:jaar:nummer. De landcode is tweeletterig, in het geval van Nederland ‘NL’. Het laatste gedeelte (vrij te bepalen nummer) zal in Nederland  een volgnummer zijn. Een ECLI van een uitspraak van de Hoge Raad uit 2013 kan er dus zo uitzien: ECLI:NL:HR:2013:897.

Een oude uitspraak - al voorzien van een LJN - ziet er straks bijvoorbeeld zo uit: ECLI:NL:HR: 2009:BF7316.

Overige informatie met betrekking tot de wijziging::

  • bestaande LJN’s blijven na hernummering herkenbaar;
  • zoeken op oude LJN's blijft mogelijk;
  • oude deeplinks - die met behulp van een LJN zijn aangebracht -  blijven gewoon werken;
  • anders dan nu krijgen een conclusie van de advocaat-generaal en een arrest van de HR voortaan beide een eigen ECLI;
  • er komt een ECLI-register, vergelijkbaar met het huidige LJN-index;
  • in het nieuwe ECLI-register zullen ook formele relaties tussen uitspraken worden vastgelegd;
  • er komt een ECLI-website met zoekinterface als onderdeel van het Europees e-Justiceportaal.

Zie ook de website van De Rechtspraak en de publicatie Van LJN naar ECLI: overzicht van de belangrijkste wijzigingen in verband met de overgang naar de European Case Law Identifier (ECLI).

1 thought on “LJN wordt ECLI

  1. Pingback: Tijdelijke publicatiestop Rechtspraak.nl – JURBIB

Comments are closed.