Aan de slag met de Omgevingswet

      Comments Off on Aan de slag met de Omgevingswet

Per 1 januari 2024 treedt na een wetgevingstraject van meer dan tien jaar de Omgevingswet in werking.

Wat houdt de Omgevingswet in?
De Omgevingswet regelt alles voor de ruimte waarin we wonen en werken. Zesentwintig wetten, zestig algemene maatregelen van bestuur en vijfenzeventig ministeriële regelingen op het gebied van milieu, natuur, ruimtelijke ordening en water zijn samengebracht in één wet, vier algemene maatregelen van bestuur en een ministeriële regeling.

Wat verandert er door de Omgevingswet?
De twee belangrijkste veranderingen zijn de introductie van het omgevingsplan en de omgevingsvergunning. Alle gemeentelijke bestemmingsplannen worden omgevormd tot één omgevingsplan. Met behulp van het Omgevingsloket kun je online een omgevingsvergunning aanvragen om te mogen bouwen of verbouwen.

Literatuur over de Omgevingswet
De Juridische Bibliotheek heeft verschillende werken beschikbaar, die studenten en medewerkers een houvast kunnen bieden bij de bestudering van de Omgevingswet. In onderstaande publicaties worden de systematiek en de uitgangspunten van de Omgevingswet ten aanzien van de kerninstrumenten, de omgevingsvergunning en het omgevingsplan, nader uiteengezet.