Privacy & Cookies

(English translation available through Google Translate)

De Juridische Bibliotheek van de Universiteit van Amsterdam, gevestigd aan Nieuwe Achtergracht 166 (4e etage, REC A) Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens bij het gebruik van het blog JURBIB (www.jurbib.nl) zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Juridische Bibliotheek
Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Universiteit van Amsterdam
Nieuwe Achtergracht 166 (4e etage, REC A) Amsterdam
+31(0)20 - 525 3843 / jb-fdr@uva.nl

De persoonsgegevens die wij verkrijgen en/of verzamelen worden uitsluitend gebruikt om:

 • op verzoek te attenderen op nieuwe blogposts cq. aanwinsten (e-mailadres).
 • het gebruik van JURBIB te monitoren m.b.v. anonieme statistieken (IP-adres, locatiegegevens, activiteiten op onze website)
 • gebruiksbeleving te optimaliseren (internetbrowser en apparaat type)

Het blog JURBIB wordt gehost bij Hosting2Go (www.hosting2go.nl). Het blog maakt gebruik van de WordPress software van Automattic. Jetpack for WordPress wordt gebruikt voor e-mail attenderingen, statistieken en plugins. Daarnaast wordt nog gebruik gemaakt van Google Analytics en Feedburner t.b.v. het monitoren van gebruiksstatistieken.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Juridische Bibliotheek, Universiteit van Amsterdam verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via jb-fdr@uva.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Juridische Bibliotheek, Universiteit van Amsterdam verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van onze nieuwsbrief
 • Gebruikersoptimalisatie
 • Gebruikerstatistieken

Geautomatiseerde besluitvorming
Juridische Bibliotheek, Universiteit van Amsterdam neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Juridische Bibliotheek, Universiteit van Amsterdam) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Juridische Bibliotheek, Universiteit van Amsterdam bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij bewaren de e-mailadressen tot wederopzegging.

Delen van persoonsgegevens met derden
Juridische Bibliotheek, Universiteit van Amsterdam deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Juridische Bibliotheek, Universiteit van Amsterdam blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Juridische Bibliotheek, Universiteit van Amsterdam jouw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming.

Automattic (https://automattic.com/privacy/)
Jetpack (https://jetpack.com/support/privacy/)
Google Analytics en Feedburner: https://policies.google.com/privacy/update?hl=nl

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Juridische Bibliotheek, Universiteit van Amsterdam gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Juridische Bibliotheek, Universiteit van Amsterdam gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden:

Automattic: https://automattic.com/cookies/
Jetpack: https://jetpack.com/support/cookies/
Google Analytics: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Juridische Bibliotheek, Universiteit van Amsterdam en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar jb-fdr@uva.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Juridische Bibliotheek, Universiteit van Amsterdam wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Juridische Bibliotheek, Universiteit van Amsterdam neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via jb-fdr@uva.nl.